پادکست راز کنترل درونی آنتونی رابینز

در این پادکست، تونی رابینز در مورد طرز تفکر انسان ها و افکار محدود کننده صحبت می کند. این گونه افکار منتهی به ناباوری و عدم اطمینان می...