پادکست در جستجوی خود واقعی آنتونی رابینز

آنتونی رابینز در این پادکست در رابطه با ایجاد تغییر در روتین های فیزیکی و در نتیجه ایجاد تغییر های ذهنی صحبت می کند. از نظر او، برای...