پادکست داشتن نظم بیشتر در زندگی آنتونی رابینز

تونی رابینز در این پادکست در مورد اهمیت روتین ها و سنت هایی صحبت می کند که شخصیت و هویت ما را شکل می دهند. نکته مهم این است...