مصاحبه بیل و ملیندا گیتس لذت بخش ترین کاری که این زوج انجام داده اند

این ویدئو مصاحبه ای متفاوت با بیل و ملیندا گیتس در مورد فعالیت های بشر دوستانه آن هاست. بیل و ملیندا از اولین باری که تصمیم به کمک به مردم...