مصاحبه ایلان ماسک آینده ای که ما می سازیم

این ویدئو یکی از قسمت های برنامه پر طرفدار “تد” را نشان می دهد. در این برنامه ایلان ماسک مخترع و مهندس باهوش و نخبه حضور...