سخنرانی گری وی قضاوت و منفی بافی زهری برای ما

گری وینرچاک که همه او را به نام گری وی می شناسند، سرمایه گذار، کارآفرین و از همه مهم تر سخنرانی فوق العاده است. گری با لحن عامیانه و صمیمی...