سخنرانی جک ما موسس علی بابا The Brave Ones

این ویدئو که به صورت مستند ساخته شده است، زندگینامه و رازهای موفقیت جک ما را توضیح داده است. در این ویدئو با تمام...