سخنرانی انگیزشی ۲۰۱۸ جک ما « محدودیت هایت را بشکن »

این ویدئو سخنرانی جک ما در فستیوال جهانی مدیران جوان را در شهر داووس نشان میدهد. در این نشست سالانه، اکثر مدیران جوان جهان دور هم گرد می آیند و...