سخنرانی انگیزشی نیک ووییچیچ در زندان تلفورد

این ویدئو یکی از سخنرانی های نیک ووییچیچ را نشان می دهد. نیک ووییچیچ برای زندانیان زندان تلفورد سخنرانی و در مورد امید، ایمان، شجاعت و تسلیم نشدن صحبت می...