سخنرانی انگیزشی اثر مرکب دارن هاردی

این ویدئو تئوری اثر مرکب دارن هاردی را نشان می دهد. دارن هاردی در این سخنرانی روش های رسیدن به موفقیت را با جزئیات توضیح می دهد. او در این...